Sakupljanje i odvoz papira i plastike u 2023. godini

Komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada na području Grada Našica obavlja trgovačko društvo Našički park d.o.o. sa sjedištem u Markovcu Našičkom, Radnička 2/2. Korisnik komunalne usluge su pravne i fizičke osobe – vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, stanari, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Grada Našica, Općine Donja Motičina i Općine Podgorač.

Komunalna usluga je odvoz komunalnog otpada te trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagalište. Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima pod uvjetima iz Zakona o otpadu (NN RH broj 178/04; 111/06; 60/08 i 87/09). Korištenje komunalne usluge odvoza otpada je obvezno na području grada, sela ili naselja gdje se prikupljanje i odvoz otpada vrši organizirano.

LEGENDA: Žuta boja – Plastična ambalaža, Plava boja – Papir

Kompletan raspored za 2022. godinu pogledajte u nastavku: