Općenito

Odvajanje korisnog otpada provodi se:

 • na kućnome pragu korisnika
 • osobnom predajom otpada korisnika u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište.
 • zeleni otoci

Odvojeno prikupljati:

 • papir, plastiku, staklo, metal, tekstil i krupni otpad – miješanjem raznih vrsta otpada nepovratno se gube njihova korisna svojstva, a otpad se pretvara u smeće

Odvojenim sakupljanjem otpada po vrstama:

 • smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada
 • štedimo prirodne resurse
 • smanjujemo gomilanje otpada na odlagalištima
 • čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje.

Vrste tipskih spremnika:

 • zeleni spremnik – miješani komunalni otpad 
 • smeđi spremnik – biootpad
 • plavi spremnik – papir
 • žuti spremnik – plastika
 • zeleni spremnik – staklo
 • sivi spremnik – metal.

Korisnik usluge dužan je prikupljeni otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati u tipske spremnike tako da se on ne rasipa i ne onečišćuje okolni prostor.

Tipski spremnici moraju biti uvijek zatvoreni osim u momentu odlaganja komunalnog otpada i manipulacije prigodom utovara u specijalizirano vozilo.

Oblik spremnika:

 • vreća
 • posuda
 • kontejner.