Biootpad

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije

Dopušteno odlagati
u kante i vreće
Nije dopušteno odlagati
u kante i vreće
• kuhinjski otpad
(ostatke i koru voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatke kruha, listove salate, blitve, kelja i sl.)
• vrtni ili zeleni otpad
(uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlju iz lončanica, ostatke voća i povrća i sl.)
• ostali biootpad
(koru od drveta, kosu i dlaku, piljevinu, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje je bio zamotan kuhinjski otpad).

• ostatke termički obrađene hrane, meso, ribu, kosti kožu, mliječne proizvode, ulja, masti
• pepeo , ambalažu (kartonsku, staklenu, plastičnu), gumu, opasni otpad, obojeni i lakirani drveni otpad
• odjeću, cigarete i dr.

Gdje razvrstavati biootpad?

  • Na kućnome pragu.
  • Zeleni otok.

NAPOMENA!

Odvoz biootpada vrši se bez naknade