Reciklažno dvorište

Količine određenih vrsta komunalnog otpada koje nastaju u kućanstvu fizičkih osoba, a koje se mogu bez naknade predati u reciklažno dvorište unutar jednog obračunskog razdoblja, detaljno je opisano u odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnoga otpada (Službeni glasnik Grada Našica, broj 1/22)  i u Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN106/22)

U reciklažnome dvorištu možete odložiti:

Otpadni papir, otpadna plastika, otpadni metal, otpadno staklo, otpadni tekstil, glomazni otpad, električna i elektronička oprema, itd

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak – petak: od 07:00 do 19:00
  • subota: od 07:00 do 13:00
  • nedjelja i blagdani : zatvoreno

Kontakt:

091/261 3291

Lokacija:

  • Krndijska ulica bb, Našice ( u industrijskoj zoni grada Našica)

NAPOMENA!

Odlaganje otpada u reciklažno dvorište je bez naknade za sve korisnike u kategoriji kućanstvo