Zaštita osobnih podataka

Izjava o povjerljivosti Našički park d.o.o.

Ovom Izjavom o povjerljivosti Našički park d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije L 119/1) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Službenom mrežnom stranicom www.nasicki-park.hr upravlja Našički park d.o.o. za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Markovcu Našičkom na adresi Radnička 2/2, registriran u Trgovačkom sudu Osijek pod registracijskim brojem upisa 030140740, MB 4147596, OIB 78250224691, koji je voditelj obrade podataka.

Napomena!

Potvrdom, prije podnošenja upita, zahtjeva, prigovora ili drugih radnji na našoj službenoj mrežnoj stanici smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja komunalnih usluga, kao i drugih ugovornih obveza i usluga.

Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i ograničenim ulaskom u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem obrasca broj 1 Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju, a nalazi na ovoj stranici te ga u fizičkom obliku možete zatražiti u Pisarnici Društva.

Osobni podaci korisnika komunalnih usluga:
Prikupljaju se sa svrhom obavljanja komunalnih djelatnosti i obavljanja drugih usluga, a pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka korisnika naših usluga je:

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
 2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17)
 3. Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica (Sl. glasnik Grada Našica, br. 02/18)
 4. Opći i tehnički uvjeti poslovanja dimnjačarske službe (Sl. glasnik Grada Našica, br. 06/15)
 5. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. glasnik Grada Našica, br. 01/15)
 6. Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09)
 7. Tržni red (Sl. glasnik Grada Našica, br. 02/14)
 8. Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)
 9. Odluka o grobljima (Sl. glasnik Grada Našica, br. 07/00)
 10. Cjeniku pogrebnih poslova (Sl. glasnik Grada Našica, br. 07/15)
 11. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 12. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)
 13. Pravilnik o javnim parkiralištima s naplatom (Sl. glasnik Grada Našica, br. 06/14)
 14. Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica (Sl. glasnik Grada Našica, br.02/12)
 15. Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15)
 16. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranja programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje sporazuma o zaštiti osobnih podataka, kojim će treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka Ana Zupčić, dipl. iur. na e-mail adresu: [email protected] ili u Pisarnici Društva.

Službenik je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti.
Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Našičkog parka d.o.o.:

 • Adresa: Radnička 2/2 Markovac Našički, 31500 Našice
 • Telefon: +385 (0)31 690-029
 • E-mail: [email protected] 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Zakoni i propisi

 1. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SLUŽBENI LIST Europske unije L 119/1 od 04.05.2016., dalje u tekstu: Opća uredba)
 2. Zakon o radu (NN 93/14 i 127/17)
 3. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14)

 

Interni akti

Zahtjevi: