Prodaja plinovoda

Na temelju Odluke Skupštine trgovačkog društva Našički park d.o.o. (Odluka o prodaji plinovoda u vlasništvu trgovačkog društva Našički park d.o.o. broj 193/3-23 od 08.08.2023), i Odluke Gradskog vijeća o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji plinovoda u vlasništvu trgovačkog društva Našički park d.o.o. (KLASA: 391-02/23-01/4, URBROJ: 2158-6-01-23-3 od 14.08.2023),Radnička 2/2, Markovac Našički, OIB: 78250224691, Uprava trgovačkog društva Našički park d.o.o. zastupana po direktoru raspisuje sljedeći