Općenito

Na temelju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ( “Službeni glasnik Grada Našica” broj 1/22.   “Službeni glasnik Općina Donja Motičina ” broj 01/22. “Službeni glasnik Općina Podgorač ” broj 01/22.)
Našički park d.o.o. pruža javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Našica, Općine Donja Motičina i Općine Podgorač.

Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklažnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju / oporabitelju otpada.

Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge primopredaju komunalnog otpada na lokaciji korisnika u jednom obračunskom razdoblju:

  • miješanog komunalnog otpada najmanje jednom u dva tjedna;
  • biootpada najmanje jednom tjedno;
  • ambalažnog otpada (plastična ambalaža) najmanje jednom u tijeku obračunskog razdoblja;
  • otpadnog papira i kartona najmanje jednom u tijeku obračunskog razdoblja;

 

Kategorije korisnika javne usluge:

  • kućanstvo,
  • nije kućanstvo.

Radno vrijeme:
Radno vrijeme svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Kontakt:
031/690 018