Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Službenik za informiranje

Našički park d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj:  +385 (031) 690-018;
 • putem faksa na broj: +385 (031) 200-094;
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: ivan.bozicek@nasicki-park.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Našički park d.o.o., Radnička 2/2, Markovac Našički, 31500 Našice, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • osobno na adresu: Našički park d.o.o., Radnička 2/2, Markovac Našički, 31500 Našice, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00.

 

  Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:
Ivan Božiček, dipl.oec.
Našički park d.o.o.
Radnička 2/2, Markovac Našički, 31500 Našice, Hrvatska

Tel.: +385 (031) 690-018
Fax.: +385 (031) 200-094

E-mail službenika za informiranje: ivan.bozicek@nasicki-park.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

 

  Naknada za pristup informacijama

Našički park d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA!

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Našički park d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

 

 Naknada za ponovnu uporabu informacija

Našički park d.o.o. ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti ili službenim portalima niti kada se razmjenjuju informacija za ponovnu uporabu između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

Prema čl. 2. Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 87/18), Našički park d.o.o. može korisniku naplatiti troškove nastale temeljem zahtjeva korisnika ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti koje daje podatke za ponovnu uporabu pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. točka 2. smatra se ispunjenom ako je tako propisano zakonom ili na zakonu utemeljenom propisu odnosno ako takva dužnost proizlazi iz zajedničke upravne prakse,
 4. primjenjuje se na tijelo javne vlasti koje koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova.

 

 Pravo na pristup informacijama uređuju:

OPĆI PROPISI

 

EUROPSKI PROPISI

 

 Interni akti

 • Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2017. godinu,
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 • Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
 • Odluka cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija,
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

 Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

 Zahtjevi

 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

 Obrazci

 

 Odluke

Icon

Odluka o visini naknade-cjenik 506 KB 4 downloads

...

 

 Pravilnici

Opća pravila zaštite osobnih podataka u trgovačkom društvu Našički park d.o.o. Markovac Našički – Pogledaj na stranici Dokumenti

Icon

2021. plan investicija 1.29 MB 8 downloads

...
Icon

2020. plan investicija 1.3 MB 5 downloads

...
Icon

Godišnje izvješće 211 KB 2 downloads

...
Icon

Poziv za 9 sjednicu NO 459 KB 0 downloads

...
Icon

Poziv za 15 Skupštinu 1 MB 1 downloads

...
Icon

Poziv na 8. sjednicu NO 523 KB 2 downloads

...
Icon

Detaljno izvjesce za 2019. godinu 273 KB 17 downloads

...
Icon

Plan investicija za 2020.g. 1,2 MB 12 downloads

...
Icon

Financijski plan za 2020.g. 5,15 MB 14 downloads

...
Icon

Poziv na 7. sjednicu NO 467 KB 4 downloads

...
Icon

Financijski plan 2019. godine 398 KB 5 downloads

...
Icon

Plan investicija 2019. godine 274 KB 13 downloads

...
Icon

Zaključak s 4. sjednice NO 112 KB 4 downloads

...
Icon

Poziv na 4. sjednicu NO 262 KB 4 downloads

...
Icon

Godišnje izvješće 213 KB 7 downloads

...
Icon

Zaključak s 3. sjednice NO 107 KB 4 downloads

...
Icon

Poziv za 3. sjednicu NO 263 KB 4 downloads

...
Icon

Zaključak s 2. sjednice NO 148 KB 4 downloads

...
Icon

Poziv za drugu sjednicu NO 257 KB 4 downloads

...
Icon

Plan poslovanja za 2017. godinu 103 KB 6 downloads

...
Icon

Plan investicija za 2017. godinu 410 KB 4 downloads

...
Icon

Poziv za prvu sjednicu NO 239 KB 4 downloads

...
Icon

Plan poslovanja za 2016. godinu 186 KB 4 downloads

...