Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Našički park d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.

 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.

 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.

 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.

 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Ivan Božiček, dipl.oec.

Našički park d.o.o.

Radnička 2/2, Markovac Našički, 31500 Našice, Hrvatska

Tel.: +385 (031) 690-018

Fax.: +385 (031) 200-094

E-mail službenika za informiranje: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Naknada za pristup informacijama

Našički park d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Našički park d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Našički park d.o.o. ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti ili službenim portalima niti kada se razmjenjuju informacija za ponovnu uporabu između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

Prema čl. 2. Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 87/18), Našički park d.o.o. može korisniku naplatiti troškove nastale temeljem zahtjeva korisnika ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti koje daje podatke za ponovnu uporabu pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili

 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,

 3. točka 2. smatra se ispunjenom ako je tako propisano zakonom ili na zakonu utemeljenom propisu odnosno ako takva dužnost proizlazi iz zajedničke upravne prakse,

 4. primjenjuje se na tijelo javne vlasti koje koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova.

Cjenik za naknadu troškova ponovne uporabe informacija:

Cijenik se nalazi u prilogu: -> Obrazac 13a Odluka o cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija

 

Pravo na pristup informacijama uređuju:

OPĆI PROPISI

EUROPSKI PROPISI

Interni akti

 • Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2017. godinu,

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,

 • Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,

 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,

 • Odluka cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija,

 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Zahtjevi

 • Zahtjev za pristup informacijama

 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Obrazci

 • Obrazac_2 - Zahtjev za pristup informacijama -> Preuzmi
 • Obrazac_3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije -> Preuzmi
 • Obrazac_4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija -> Preuzmi

Odluke

 •  Odluka o prestanku važenju Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija -> Preuzmi
 • Odluka o rasporedu Radnog vremena u trgovačkom društvu Našički park d.d. -> Preuzmi1, Preuzmi2, Preuzmi3
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamaciju potrošača -> Preuzmi
 • Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje -> Preuzmi
 • Odluka o ustoju sluzbenog Upisnika -> Preuzmi
 • Odluka o visini naknade-cjenik -> Preuzmi

Pravilnici

 • Opća pravila zaštite osobnih podataka u trgovačkom društvu Našički park d.o.o. Markovac Našički -> Preuzmi
 • Opća pravila zaštite osobnih podataka u trgovačkom društvu Našički park d.o.o. Markovac Našički -> Preuzmi
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama -> Preuzmi 

Dokumenti

 • Poziv na 6. sjednicu Nadzornog odbora Našički park d.o.o. - Preuzmi
 • Cjenik dimnjačarski usluga  2019. godina - Preuzmi
 • Suglasnost na prijedlog Cjenika dimnjačarskih usluga - Preuzmi
 • ZAPISNIK sa 14. sjednice Skupštine trgovačkog društva Našički park d.o.o - Preuzmi
 • Poziv za 14. sjednicu skupštine Našičkog parka d.o.o. . Preuzmi
 • Poziv na sjednicu Nadzornog Odbora  -> Preuzimi
 • Odluka o donošenju financijskog plana za 2019.g. - Preuzmi
 • Financijski plan 2019 -> Preuzmi
 • Plan investicija 2019 -> Preuzmi
 • Zaključak s 4. sjednice NO -> Preuzmi
 • Poziv na 4. sjednicu NO -> Preuzmi
 • Zapisnik sa 13. sjednice Skupštine Našički park d.o.o. -> Preuzmi
 • Poziv za 13. sjednicu Skupštine Našički park d.o.o. -> Preuzmi
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija - > Preuzmi
 • Zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Našički park d.o.o. -> Preuzmi
 • Poziv za 12. sjednicu Skupštine Našički park d.o.o. -> Preuzmi
 • Godišnje izvješće - > Preuzmi
 • Zaključak s 3. sjednice NO -> Preuzmi
 • Poziv za 3. sjednicu NO -> Preuzmi
 • Zapisnik sa 11. sjednice Skupštine -> Preuzmi
 • Poziv za 11. sjednicu Skupštine Našički park d.o.o -> Preuzmi
 • Godišnje financijsko izvješće za 2017.godinu -> Preuzmi
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. -> Preuzmi (PDF), Prezumi (CSV)
 • Zaključak s 2. sjednice NO -> Preuzmi
 • Poziv za drugu sjednicu NO -> Preuzmi
 • Zapisnik sa 10. sjednice Skupštine Našički park d.o.o. -> Preuzmi
 • Poziv za 10. sjednicu Skupštine Našički park d.o.o. -> Preuzmi
 • Plan poslovanja za 2017. godinu -> Preuzmi
 • Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu -> Preuzmi
 • Zapisnik s 9. Skupštine trgovačkog društva Našički Park d.o.o. održane 28.06.2017. godine -> Preuzmi
 • Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. -> Preuzmi
 • Plan poslovanja za 2017. godinu ->Preuzmi
 • Plan investicija za 2017. godinu -> Preuzmi
 • Zaključak s konstintuirajuće sjednice NO -> Preuzmi
 • Poziv za prvu sjednicu NO -> Preuzmi
 • Zapisnik sa 9. sjednice Skupštine Našički park d.o.o. -> Preuzmi
 • Poziv na Skupštinu Našički Park d.o.o. 28.lipnja 2017. s početkom u 9 sati -> Preuzmi
 • Odluka o cijenama odlaganja otpada na odlagalištu Pepelane -> Preuzmi strana 1, strana 2
 • Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Našički park d.o.o. -> Preuzmi
 • Poziv za 8. sjednicu Skupštine Našički park d.o.o. -> Preuzmi
 • Plan invsticija za 2016. godinu -> Preuzmi
 • Plan poslovanja za 201 6. godinu -> Preuzmi
 • Izvješće uprave o financijskom poslovanju i stanju Društva u 2016. -> Preuzmi
 • Revizijsko izvješće za 2015. godinu -> Preuzmi
 • Godišnje financijsko izvješće za 2015.godinu -> Preuzmi
 • Zapisnik sa 7. sjednce Skupštine -> Preuzmi
 • Cjenik dimnjačarskih usluga s primjenom od 1. 7. 2016. i opći tehničke uvjeti poslovanja dimnjačarske službe -> Preuzmi
 • Suglasnost na Cjenik dimnjačarskih usluga s primjenom od 1.7.2016. i Opće uvjete dimnjačarske službe -> Preuzmi Dokument1 -> Preuzmi Dokument2
 • Doneseni Opći i tehnički uvjeti poslovanja dimnjačarske službe -> Preuzmi
 • Cjenik dimnjačarskih usluga s primjenom od 1. srpnja 2016. -> Preuzmi
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača -> Preuzmi
 • Obavijest o promjeni cijena dimnjačarskih usluga ZA GOSPODARSTVO -> Preuzmi
 • Obavijesti potrošačima o promjeni cijena dimnjačarskih usluga od 4.3.2016. -> Preuzmi
 • Cjenik dimnjačarskih usluga s primjenom od 1. 4. 2016 -> Preuzmi
 • Popis rukovoditelja i šefova službi -> Preuzmi
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu -> Preuzmi
 • Financijski plan poslovanja za 2015. godinu -> Preuzmi
 • Plan investicija za 2015. godinu -> Preuzmi
 • Opći uvjeti - dimnjačarska služba -> Preuzmi
 • Revizijsko izvješće 2014 -> Preuzmi
 • Godišnje financijsko izvješče poduzetnika Našički park d.o.o., Našice ver. 2.0.4. -> Preuzmi
 • Financijsko izvješće 1-12.2014. Našički park d.o.o., Našice -> Preuzmi
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. g. Našički park d.o.o. -> Preuzmi
 • Izvještaj sa 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva Našički park d.o.o. Našice -> Preuzmi 
 
JoomShaper