Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Našički park d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (031) 690-018

 • putem faksa na broj: +385 (031) 200-094

 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

 • poštom na adresu: Našički park d.o.o., Radnička 2/2, Markovac Našički, 31500 Našice, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

 • osobno na adresu: Našički park d.o.o., Radnička 2/2, Markovac Našički, 31500 Našice , Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.

 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.

 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.

 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.

 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Ivan Božiček, dipl.oec.

Radnička 2/2, Markovac Našički, 31500 Našice, Hrvatska

Tel.: +385 (031) 690-018

Fax.: +385 (031) 200-094

E-mail službenika za informiranje: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Naknada za pristup informacijama

Našički park d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Našički park d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Našički park d.o.o. ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Našički park d.o.o. može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili

 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,

 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,

 4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),

 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14),

 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),

 • Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),

 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),

 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),

 • Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),

 • Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16),

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)

 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),

 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),

 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

 • Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information

 • Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU

 • Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance

 • Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

 • Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information

 • Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01

 • Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01

Vijeće Europe

 • Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10)

Interni akti

 • Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2017. godinu,

 • Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2016. godinu,

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,

 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,

 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,

 • Zahtjev za pristup informacijama,

 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,

 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

Često postavljana pitanja

Obrazci

Obrazac_2 - Zahtjev za pristup informacijama -> Preuzmi

Obrazac_3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije -> Preuzmi

Obrazac_4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija -> Preuzmi

 

Odluke

Odluka o prestanku važenju Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija -> Preuzmi

Odluka o rasporedu Radnog vremena u trgovačkom društvu Našički park d.d. -> Preuzmi1, Preuzmi2, Preuzmi3

Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamaciju potrošača -> Preuzmi

Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje -> Preuzmi

Odluka o ustoju sluzbenog Upisnika -> Preuzmi

Odluka o visini naknade-cjenik -> Preuzmi

Pravilnici

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama -> Preuzmi

Dokumenti

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. -> Preuzmi (PDF), Prezumi (CSV)

Plan poslovanja za 2017. godinu -> Preuzmi

Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu -> Preuzmi

Zapisnik s 9. Skupštine trgovačkog društva Našički Park d.o.o. održane 28.06.2017. godine -> Preuzmi

Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. -> Preuzmi

Plan poslovanja za 2017. godinu ->Preuzmi

Plan investicija za 2017. godinu -> Preuzmi

Poziv na Skupštinu Našički Park d.o.o. 28.lipnja 2017. s početkom u 9 sati -> Preuzmi

Odluka o cijenama odlaganja otpada na odlagalištu Pepelane -> Preuzmi strana 1, strana 2

Plan invsticija za 2016. godinu -> Preuzmi

Plan poslovanja za 201 6. godinu -> Preuzmi

Izvješće uprave o financijskom poslovanju i stanju Društva u 2016. -> Preuzmi

Revizijsko izvješće za 2015. godinu -> Preuzmi

Godišnje financijsko izvješće za 2015.godinu -> Preuzmi

Zapisnik sa 7. sjednce Skupštine -> Preuzmi

Cjenik dimnjačarskih usluga s primjenom od 1. 7. 2016. i opći tehničke uvjeti poslovanja dimnjačarske službe -> Preuzmi

Suglasnost na Cjenik dimnjačarskih usluga s primjenom od 1.7.2016. i Opće uvjete dimnjačarske službe -> Preuzmi Dokument1 -> Preuzmi Dokument2

Doneseni Opći i tehnički uvjeti poslovanja dimnjačarske službe -> Preuzmi

Cjenik dimnjačarskih usluga s primjenom od 1. srpnja 2016. -> Preuzmi

Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača -> Preuzmi

Obavijest o promjeni cijena dimnjačarskih usluga ZA GOSPODARSTVO -> Preuzmi

Obavijesti potrošačima o promjeni cijena dimnjačarskih usluga od 4.3.2016. -> Preuzmi

Cjenik dimnjačarskih usluga s primjenom od 1. 4. 2016 -> Preuzmi

Popis rukovoditelja i šefova službi -> Preuzmi

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu -> Preuzmi

Financijski plan poslovanja za 2015. godinu -> Preuzmi

Plan investicija za 2015. godinu -> Preuzmi

Opći uvjeti - dimnjačarska služba -> Preuzmi

Revizijsko izvješće 2014 -> Preuzmi

Godišnje financijsko izvješče poduzetnika Našički park d.o.o., Našice ver. 2.0.4. -> Preuzmi

Financijsko izvješće 1-12.2014. Našički park d.o.o., Našice -> Preuzmi

Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. g. Našički park d.o.o. -> Preuzmi

Izvještaj sa 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva Našički park d.o.o. Našice -> Preuzmi

JoomShaper