PLAN NABAVE

NAŠIČKI PARK d.o.o., Radnička 2/2, Našički Markovac, OIB: 78250224691

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) direktor društva donosi plan nabave za 2015 g.

 

PLAN NABAVE 2017 G.

I.
Procijenjena vrijednost nabave utvrđena je sukladno članku 19. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13).

II.

R.b. Predmet nabave Evidencijski broj nabave Procijenjena vrijednost nabave [kn] Vrsta postupka Ugovor / okvirni sporazum Planirani početak postupka Način osiguravanja pristupa informaciji
OTVORENI POSTUPCI JAVNE NABAVE
1              
2              
BAGATELNA NABAVA
NAPOMENA - sve bagatelne nabave traju, u pravilu, 12 mjeseci i odvijaju se sukcesivno tijekom godine.
R.b. Predmet nabave Evidencijski broj nabave Procijenjena vrijednost nabave [kn] Vrsta postupka Ugovor / okvirni sporazum Planirani početak postupka Način osiguravanja pristupa informaciji
1 Čistač šikare (trimer)   46.400,00        
2 Škare za šišanje živice   7,840,00        
3 Puhač lišća   5.040,00        
4 Honda za odvoz smeća F620   10.000,00        
5 Traktor kosilica   33.400,00        
6 Kosilica   90.000,00        
7 Multifunkcionalno vozilo   199.000,00        
8 Rider   43.500,00        
9 Motorna pila   8.200,00        
10 Vozilo za prijevoz radnika   150.000,00        
11 Dostavno vozilo   70.000,00        
12 Aparat za naplatu parkiranja   33.000,00        
13 Štandoovi za tržnicu   83.000,00        
14 Vatrogasni aparati i hindrantski ormarići   9.680,00        
15 Oprema za dimnjačare   10.000,00        
16 Uredski materijal   43.070,00        
17 Oprema za HTZ   99.000,00        
18 Električna energija   39.000,00        
19 Plin za grijanje   21.000,00        
20 Motorni benzin   34.300,00        
21 Dizelsko gorivo   190.000,00        
22 Rezervni dijelovi   49.000,00        
23 Usluge poštarine   50.000,00        
24 Usluge u fiksnoj telefonskoj mreži   20.000,00        
25 Usluge u mobilnoj telefonskoj liniji   34.500,00        
26 Usluge kooperanata   125.000,00        
27 Usluge tekućeg održavanja   37.000,00        
28 Usluge tekućeg održavanja s rezervnim dijelovima   190.000,00        
29 Usluge najma pisača   9.000,00        
30 Usluge reklame   7.500,00        
31 Usluge deratizacije i dezinfekcije   48.000,00        
32 Zdrastvene usluge - pregledi radnika   5.000,00        
33 Usluge platnog prometa i bankarske usluge   55.000,00        
34 Usluge izrade Pravilnika o zaštiti na radu   20.000,00        
35 Usluge revizije   25.000,00        
36 Premije osiguranja imovine   6.500,00        
37 Premije osiguranja radnika   30.000,00        
38 Usluge programera   119.000,00        
39 Usluge oglašavanja   1.500,00        
40  Adaptacija mrtvačnice na području Grada Našica   10.000,00         
41  Uklanjanje drveća s groblja   25.000,00         
42  Rekonstrukcija i popravak ograde tržnice   19.700,00         
43  Uređenje prostora zgrade tržnice   8.000,00         
44  Popravak štandova na tržnici   24.900,00         
45  Uređenje prostora za radnike - Markovac Našički   65.000,00         
46  Izgradnja interne prometnice sparkiralištem - Markovac Našički   110.000,00         
47  Izgradnja pristupne ceste do upravne zgrade - Markovac Našički   80.000,00         
48  Uređenje okoliša oko upravne zgrade Markovac Našički    15.000,00         
49  Izrada ograde od trapeznog lima - Upravna zgrada markovac Našički   55.300,00         
50  Popravak postojeće ograde upravne zgrade   4.300,00         
51  Ispitivanje strojeva i uređaja, elaborati i procjene rizika   6.400,00        
52  Osposobljavanje radnika   5.000,00        
53  Stručni seminari   2.000,00        
  SVEUKUPNO   2 488.030,00        

III.
Sredstva za nabavu osigurana su financijskim planom NAŠIČKOG PARKA d.o.o. za 2017. godinu                      

IV.
Pripremu i provedbu postupaka javne nabave iz točke II. ovog Plana nabave provodit će ovlašteni predstavnici naručitelja koje sukladno članku 24. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13 i 143/13 ) odlukom imenuje direktor društva.

V.
Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

Datum:  16.01.2017.    

Direktor
Hrvoje Žiha, dipl.ing.

Plan nabave 2017.pdf -> Preuzmi  

JoomShaper